જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને ત્યાંથી મુસાફરી ખર્ચ તરીકે રૂ. 254 આપવામાં આવશે.

જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને ત્યાંથી મુસાફરી ખર્ચ તરીકે રૂ. 254 આપવામાં આવશે.

જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી જાહેરાત : જુનિયર ક્લાર્ક ઉમેદવારો માટે મોટી સૂચના, રૂ. 254 સુધી પરીક્ષા કેન્દ્ર …

Read more