વાપી નગરપાલિકા: વાપી નગરપાલિકા ભરતી 2023, 7 પાસ-10 પાસ-12 પાસ અને અન્ય લાયકાત

વાપી નગરપાલિકા: વાપી નગરપાલિકા ભરતી 2023, 7 પાસ-10 પાસ-12 પાસ અને અન્ય લાયકાત
વાપી નગરપાલિકા: વાપી નગરપાલિકામાં મંજૂર લઘુત્તમ સંસ્થાઓમાં ક્લાર્ક, વોલમેન, ફાયરમેન, ગાર્ડનર અને અન્યની ખાલી જગ્યાઓ માટે. પ્રાદેશિક કમિશનર શ્રી સુરત દ્વારા 17/05/2023 ના રોજ મંજૂરીને આધીન ખાલી જગ્યાઓ માટે લાયક ઉમેદવારોએ 14/08/2023 ના રોજ અથવા તે પહેલાં અરજી કરવી આવશ્યક છે.

  • કારકુન અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી
  • કુલ 24 પોસ્ટ
  • પગાર 19900 થી શરૂ થાય છે.


વાપી નગરપાલિકા ભારતી 2023


અરજદારોની પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતો જાહેરાતમાં આપવામાં આવી છે. જે મુજબ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નિયત સમયમાં અરજી કરવાની રહેશે. વધુ માહિતી માટે, શહેર વહીવટી શાખાનો સંપર્ક કરો.


વાપી નગરપાલિકાની ભરતી 2023


વાપી નગરપાલિકા ભરતી 2023 ની રાહ જોઈ રહેલા મિત્રો માટે આ એક સારી તક છે. આ લેખમાં આપણે નામ, શિક્ષણ, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ અને અન્ય તમામ માહિતી જેવી ભરતી સંબંધિત માહિતીની ચર્ચા કરીશું.

આ પણ વાંચો :   GPSC Recruitment Advertisement for Legal Adviser Posts

વાપી નગરપાલિકા: વાપી નગરપાલિકા ભરતી 2023, 7 પાસ-10 પાસ-12 પાસ અને અન્ય લાયકાત

ક્લાર્ક-06, વોલમેન-02, ફાયરમેન-05, મુકાદમ-06, મેલેરિયા-01, વાયરમેન-01, ગાર્ડનર-01, ફાયરમેન-01, સોશિયલ ઓર્ગેનાઈઝર-01ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

7 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને અન્ય લાયકાત


ઓફિસર પોસ્ટ માટે H.Sc. (ધોરણ 12) પાસ અને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી કીબોર્ડ ટાઇપિંગમાં પાંચ વર્ષનો અનુભવ અને સરકાર માન્ય કમ્પ્યુટર પર CCC પાસ પ્રમાણપત્ર.
વાલમનની પોસ્ટ માટે 10મું પાસ અને વાલમનનો અનુભવ.

ફાયર ફાઈટર પોસ્ટ માટે સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ફાયર ફાઈટર પરીક્ષા પાસ કરવી અને પાસ કરવી.
7મું ધોરણ પાસ કર્યું અને મુકદમ પોસ્ટ ઓફિસ માટે લખતા-વાંચતા આવડતું.
મેલેરિયા વર્કર ખાલી જગ્યા માટે HSC (ધોરણ 12) પાસ અને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી લેખનમાં પાંચ વર્ષનો અનુભવ અને સરકાર માન્ય કમ્પ્યુટરમાં CCC પાસ પ્રમાણપત્ર.
વાયરમેનની પોસ્ટ માટે 10. સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી પાંચ વર્ષના અનુભવ સાથે વાયરમેનની પરીક્ષા પાસ કરી.

સ્ટાન્ડર્ડ પાસપોર્ટ અને માખી તરીકે ત્રણ વર્ષનો અનુભવ માળીની સ્થિતિમાં.
ફાયર ઓફિસર, ગ્રેજ્યુએટ, રાજ્ય માન્ય ફાયર સબ ઓફિસર કોર્સ પાસ અને રાજ્ય માન્ય સીસીસી પાસ કમ્પ્યુટર પરના પદ માટે.
MSW અને સામાજિક સંસ્થામાં 2 વર્ષનો અનુભવ અને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ટાઈપિંગનું જ્ઞાન અને સરકાર માન્ય કમ્પ્યુટર પર CCC પ્રમાણપત્ર.

આ પણ વાંચો :   IIT Gandhinagar Recruitment 2023


પગાર 19900 થી શરૂ થાય છે


કારકુન અને મેલેરિયા વર્કર માટે 19900-63200 પગાર ધોરણ, વોલમેન અને ગાર્ડનર માટે 14800-47100 પગાર ધોરણ, ફાયરમેન અને વાયરમેન માટે 15700-50000 પગાર ધોરણ, મુકદમ માટે 15000-47600 પગાર ધોરણ, ઓફિસ 29200 માટે પગાર ધોરણ, 29200 કંપની માટે પગાર ધોરણ સ્કેલ 25500-81100 ઉપલબ્ધ છે.

18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો અરજી કરી શકે છે


સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો માટેની વય મર્યાદા સરકારી નિયમો મુજબ 18 અને મહત્તમ 33 વર્ષની રહેશે અને મહિલા સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો અને અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે વય મર્યાદા સરકારી નિયમો મુજબ રહેશે. જો કે, આ ઉમેદવારોએ અરજી ફોર્મ સાથે સંબંધિત સત્તાધિકારી પાસેથી માન્ય અને માન્ય જાતિ કાર્ડ જોડવું આવશ્યક છે. વય મર્યાદા 30 જૂન, 2023 ના રોજ ગણવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત જગ્યા માટે જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 30 દિવસની અંદર એટલે કે 14.08.2023ના રોજ સવારે 05:00 વાગ્યા સુધી મુખ્ય નિયામક, વાપી નગરપાલિકા, વાપી-396191, તા. વાપી, જી. વલસાડ ખાતે રજીસ્ટર્ડ અથવા એક્સપ્રેસ પોસ્ટ દ્વારા જ મોકલવાનું રહેશે. અન્ય અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. અરજદારે અરજી પરબિડીયું પર અરજી કરેલ પદની વિગતો સ્પષ્ટપણે જણાવવી આવશ્યક છે. જો કોઈ અરજદાર એક જ પદ માટે બે અરજી સબમિટ કરે છે, તો છેલ્લી અરજી સ્વીકારવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો :   EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસીસ ભરતી 2023 , પોસ્ટ (મેડિકલ ઓફિસર)

અરજદારે અરજી સાથે વર્તમાન પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો નંબર 1, હાઇસ્કૂલ ડિપ્લોમા અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર, શિક્ષણ અને અનુભવના પુરાવાની પ્રમાણિત નકલ અને જો લાગુ હોય તો, CCC પ્રમાણપત્ર જોડવું આવશ્યક છે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ સંબંધિત સત્તાધિકારી પાસેથી માન્ય જાતિ/અનામત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું આવશ્યક છે. સામાજિક-શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ માન્ય નોન-ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવું આવશ્યક છે. જે અરજદારો જાહેરાતના પ્રકાશનની તારીખ સુધી શિક્ષણ મેળવે છે તેઓ અરજી કરી શકે છે.

અરજીપત્રક સાથે ઉપરોક્ત ભથ્થા માટે, બિન અનામત ઉમેદવારે રૂ. ફી ચૂકવવાની રહેશે. 300/- અરજી સાથે જનરલ મેનેજર, વાપી નગરપાલિકા, વાપીના નામે મોકલવાના રહેશે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારો અને મહિલા ઉમેદવારોએ કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.

વાપી નગરપાલિકા ભરતી અરજી ફોર્મ નગરપાલિકા કચેરીમાંથી અથવા www.vapimunicipality.com વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. માન્ય અરજી સિવાયની અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

નોંધ: જાહેરાતમાં દર્શાવેલ તમામ ભરતી સંબંધિત માહિતી વાંચો અને તે પછી જ અરજી કરો.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો


વાપી નગરપાલિકા ભારતી 2023 FAQ


વાપી નગરપાલિકા ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
લાયક ઉમેદવારોએ ફોર્મ મેળવીને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ અથવા સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા આપેલા સરનામે 14-08 સુધીમાં મોકલવું જોઈએ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે.

વાપી નગરપાલિકા ભરતી માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?


ફાયરમેન-ફાયરમેન માટે લેખિત પરીક્ષા અને પ્રાયોગિક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા, અધિકારી અને અન્ય માટે લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

વાપી નગરપાલિકા ભરતી માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ શું છે?


અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 14 ઓગસ્ટ 2023

Leave a Comment